Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to
Previous
Next
 
Devotion Number : 340
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/?p=1273?redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin

Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Amerika er ikke Israyl

(#340 fra Suffer Well Devotional Series©)

Den som kommer fra Faderen, bærer Hans navn. "Men ikke så at den Mektiges ord skulle ha slått feil. For ikke alle som stammer fra Israyl, er virkelig Israyl." (Romerne 9: 6) Israyl: det betyr "dem som strever med den Allmektige Yahweh." "Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israyl, for du har kjempet med den Mektige og med mennesker og vunnet. "(1. Mosebok 32:28) Israyl: Tanker og derfor et folk som herskes over av Ham som da blir Hans vitner ovenfor nasjonene. Hvis du påkaller Hans navn (Romerne 10:13) og kalles ved Hans navn (Apostlenes gjerninger 15:17 fra Amos 9:12), så er du Israyl, en overvinner med den Allmektige. Husk at dere på den tid var uten Messias, utestengt fra Israyls samvelde og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten den Mektige i verden. Men nå, i Messias Yahshua, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Messias blod. (Efeserne 2: 12-13)

Dette er en liten del av det som er vanlig for mennesker i USA. Er dette et folk som er blitt brakt nært?

Populær kultur over bibelske prinsipper;

Menneskelige tradisjoner erstatter Yahwehs bud;

Brutte løfter sverget til navnløse "guder";

Idolisering av sports- og underholdningshelter;

Velg-en-dag, hvilken som helst deg er sabbat;

Homofilt "ekteskap";

"Si nei til narkotika/legemidler ("drugs" på engelsk betyr både narkotika og legemidler)";

Milliarder tjent på "foreskrevne" legemidler;

Barn på Ritalin;

Ledere uten kjennskap til bibelske sannheter;

Domstoler uten prester;

Skoler uten bønn;

Demokrati i stedet for teokrati;

Sivile rettigheter i stedet for Kongelige rettigheter;

Stemming og ikke himmelsk utvalgte ledere;

Ikke Påske, men Easter (navnet på en hedensk gudinne, og opphavet til de fleste tradisjoner i den vestlige påsken);

Ikke Løvhyttefesten, men jul;

Ikke Yahweh, men "Gud";

Ikke Yahshua, men Jesus;

Ikke arbeid, men velferd;

Ikke tilbedelsesmusikk, men rock og rap;

Kirken "min", ikke Messias kropp.

Og slik bare fortsetter det. Husk; "for de er ikke alle Israyl som er av Israyl."

"Og dyret [herskende imperium på jorden, som fornekter alt det som er av Yahweh] som var [syv totalt før dette], og ikke er [nå borte og blitt den endelige], er selv [det onde styresystemet] også den åttende [kulminasjonen av alle tidligere imperier], og er av [sammensatt av] de syv [Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Hellas, Roma, Tyskland], og farer bort til undergang [ruin, ødeleggelse, fordømmelse]." (Åpenbaringen 17:11)

Si meg elskede; hvilken nasjon på jorden i dag inneholder de profetiske frøene fra alle disse tidligere hedenske imperier? Og så erklærer du fra hvilket samvelde du kommer, fordi ikke er alle som hevder å være Israyl er Israyl.

Click to listen highlighted text!
Previous
Next
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/?p=1273?redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin
Previous
Next
 
Devotion Number : 340
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/?post_type=devotion&p=1273?redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin

Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

America is not Israyl

(#340 from Suffer Well Devotional Series©)

Anyone who hails from the Father will bear His name. "But it is not that the word of the Mighty One has taken no effect. For they are not all Israyl who are of Israyl.” (Romans 9:6) Israyl: it means "those who strive with Almighty Yahweh." “Your name will no longer be Jacob, but Israyl, because you have struggled with the Mighty One and with humans and have overcome.” (Genesis 32:28) Israyl: thoughts and therefore a people ruled by Him who then become His witnesses to the nations. If you call upon His name (Romans 10:13) and are called by His name (Acts 15:17 from Amos 9:12), then you are Israyl, an overcomer with the Almighty. Before that time you were without the Messiah, being aliens from the commonwealth of Israyl and strangers from the covenants of promise, having no hope and without the Mighty One in the world. But now in the Messiah Yahshua you who once were far off have been brought near by the blood of the Messiah. (Ephesians 2:12-13)

This is a small sample of what is common for people in the U. S. Is this a people who have been brought near?

Popular culture over Scriptural principles;

Traditions of men supersede the commands of Yahweh;

Broken oaths sworn to nameless "gods";

Idolization of sports and entertainment heroes;

Pick-a-day, any-day Sabbaths;

Same sex "marriage";

"Say no to drugs";

Billions made on "prescribed" drugs;

Children on Ritalin;

Leaders with no knowledge of Scriptural truth;

Courts without priests;

Schools without prayer;

Democracy instead of Theocracy;

Civil rights instead of Sovereign rights;

Voting and not heavenly appointments;

Not Passover, but Easter;

Not the Feast of Tabernacles, but Christmas;

Not Yahweh, but "God";

Not Yahshua, but Jesus;

Not work, but welfare;

Not worship, but rock and rap;

"My" church, not the Body of the Messiah.

And it goes on and on. We must remember; “For they are not all Israyl who are of Israyl.”

"And the beast [ruling empire of earth that denies all that is of Yahweh] that was [seven total previous to this], and is not [now passed and onto the final one], is himself [the ruling system of evil] also the eighth [the culmination of all previous empires], and is of [compiled of] the seven [Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, Germany], and is going to perdition [ruin, destruction, damnation]." (Revelation 17:11)

Tell me loved one; what nation on earth today contains the prophetic seeds of all these past pagan empires? And then declare from what commonwealth you hail, because they are not all Israyl who claim to be Israyl.

Click to listen highlighted text!
Previous
Next
SHARE ON

https://www.sufferwell.org/?post_type=devotion&p=1273?redirect=true

copy facebook   twitter   linkedin   linkedin
Click to listen highlighted text!